Årsmøte Lund Håndballklubb

Lund Håndballklubb
Årsmøtet 2019

Årsmøte for 2019 avholdes mandag 25. mars 2019 klokka 19.00 på Sparebanken Sør Arena i klubbhuset, inngang 7- 3.etg

DAGSORDEN:
1: KONSTITUERING.
-Godkjenne de stemmeberettigede.
-Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
-Valg av dirigent.
-Valg av referent.
-Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
-Valg av tellekorps.

2: ÅRSBERETNING FOR 2018.
3: REVIDERT REGNSKAP FOR 2018.
4: INNKOMNE SAKER.
5: MEDLEMSKONTIGENT.
6: BUDSJETT FOR 2019. 7: BEHANDLE ORGANISASJONSPLAN. 8: VALG.

Kristiansand den 11.03.19 Styret i Lund Håndballklubb

TIL SAK 2:
ÅRSMELDING LUND HÅNDBALLKLUBB

Klubben har i sitt første drifts år en liten økning i antall medlemmer.
Vi har lag i alle klasser fra 7 -15 år + damelag.
Vi har totalt 25 lag påmeldt i krets og aktivitets serie.
I tillegg har vi et sammensatt lag i jenter 15 sammen med AK28.

Klubben har en sunn økonomi slik det fremkommer av regnskapet.

Vi er ikke ferdig med vår første sesong enda, så det er for tidlige å si for mye om det sportslige. Men en pangstart med 3 lag i finale i første turnering var gøy.
Vi har fokus på at alle skal få et tilbud på sitt nivå, og ønsker flest mulig lengst mulig.
Klubben holder på med regionens klubbstrukturkurs – KLUBBHUSET, og håper og tror at dette vil gjøre det lettere å være tillitsvalgt i fremtiden.

Alle lagene har minst 2 trenere og en oppmann. Disse styrer det daglige arbeidet i og rundt lagene.
Klubben har måtte endre dugnadsjobbingen da vi ikke lenger har kiosksalget på Sør Arena som inntektskilde.
Vi hadde et lotteri før jul og skal ha ei runde med dugnadssalg nå i mars/april.
Disse dugnadene, sammen med våre villige sponsorer, er de viktigste inntektskildene ved siden av kontingent og offentlige tilskudd.

Oppgjøret med Start er i orden, og vi kan fortsatt benytte klubblokalene i 3.etg. på Sparebanken Sør Arena til møter og sammenkomster når det er ledig.

Klubben har i år hatt idrettsskole for alle barn fra 1-3 klasse i Starthallen hver mandag.
Klubben har følgende dommere:
Tor Brede Lauvnes
Hans Petter Ruud
Lars Eric Johansson
Benjamin Telstø
Elise Tokmak
Kari-Ann Nedal

TIL SAK 3: Regnskap
Salgsinntekt
3100 – Dugnadsinntekt -28 390,00
3101 – Sponsorinntekt -182 500,00
3102 – Inntekt trykking -18 000,00
3105 – Inntekt kiosk -22 485,00
3106 – Annen inntekt -5 138,00
3200 – Inntekt dugnad -100 634,00
3201 – Egenandel klubbkolleksjon -134 100,00
3202 – Egenandel treningsleir -67 500,00
3203 – Egenandel trenertur em/vm -37 800,00
3204 – Egenandel turneringer -14 725,00
3250 – Medlemskontingent -70 674,00
3251 – Treningsavgift -70 200,00
3410 – Andre offentlige tilskudd/refusjoner -54 100,00
3411 – Grasrotandel -6 788,89
3412 – Lam -84 439,00
Sum salgsinntekt -897 473,89

Annen driftsinntekt
3900 – Kick off -16 000,00
3910 – Gave seniorklubben -15 000,00
Sum annen driftsinntekt -31 000,00

Sum driftsinntekter -928 473,89

Varekostnad
4003 – Turnering 35 271,81
4004 – Treningsleir 102 200,84
4005 – Dommerlisens 1 520,00
4006 – Serieavgift 61 160,00
4007 – Dommerhonorar 400,00
4010 – Vipers håndballskole 2 250,00
4300 – Innkjøp varer til kiosk 68 049,77
4310 – Innkjøp til dugnad 27 574,00
Sum varekostnad 298 426,42

Lønnskostnad
5990 – Andre personalkostnader 128 251,38
Sum lønnskostnad 128 251,38

Annen driftskostnad
6300 – Halleie 14 500,00
6500 – Utstyr 243 954,00
6620 – Reparasjon og vedlikehold utstyr 1 695,00
6900 – Telefon 899,00
6910 – Internett 820,77
7000 – Drivstoff 820,13
7320 – Reklamekostnader 120,00

Lund Håndballklubb
Periode 2018

Resultat
0- 31.12 periode 0-12 10.03.2019
7420 – Gave fradragsberettiget 249,00
7710 – Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 6 491,00
7711 – Kick-off 18 570,00
7770 – Bank- og kortgebyrer 745,00
7771 – Gebyr vipps 560,27
7780 – Overgangsgebyr 1 030,00
7790 – Andre kostnader 2 058,00

Sum annen driftskostnad 292 512,17

Sum driftskostnader 719 189,97

Sum driftsresultat -209 283,92
Annen finansinntekt
8050 – Andre renteinntekter -91,36
Sum annen finansinntekt -91,36

Annen rentekostnad
8155 – Forsinkelsesrenter 0,69

Sum annen rentekostnad 0,69

Sum ordinært resultat før skattekostnad -209 374,59

Sum ordinært resultat -209 374,59

Sum årsresultat -209 374,59

Sum resultat -209 374,59

Revisorberetning:

revisor.png
Til sak 4: Innkomne forslag

Styret foreslår å endre signaturrettene fra styret i felleskap til styreleder og et styremedlem, og at dette også endres i loven.
Til sak 5: Forslag fra styret på medlemskontingent for 2019:
Medlemskontingentens størrelse er kr 500,-.
Alders- og uførekontingent er kr 250,-.
Støttemedlem kr 250,-
Trener/leder og dommerkontingent kr 100,-

TIL SAK 6: BUDSJETT
Budsjett 2019
Lund Håndballklubb

SALGSINNTEKT
3101 – Sponsorinntekt -182500
3106 – Annen inntekt -5 000
3200 – Inntekt dugnad -200000
3200 – Inntekt dugnad rekelotteri -100000
3202 – Egenandel treningsleir -60 000
3203 – Egenandel trenertur EM/VM -45 000
3204 – Egenandel turneringer -40 000
3250 – Medlemskontingent -75 000
3251 – Treningsavgift -75 000
3410 – Andre offentlige tilskudd/refusjoner -60 000
3411 – Grasrotandel -15 000
3412 – LAM -85 000
Sum SALGSINNTEKT -942 500

ANNEN DRIFTSINNTEKT
3910 – Gave Seniorklubben -15 000
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT -15 000
SUM DRIFTSINNTEKTER -957 500
VAREKOSTNAD
4003 – Turnering 220 000
4004 – Treningsleir 105 000
4005 – Dommerlisens 1 500
4006 – Serieavgift 78 000
4007 – Dommerhonorar 3 000
4008 – Trenerkurs 25 000
4310 – Innkjøp til dugnad 120 000
Sum VAREKOSTNAD 552 500
LØNNSKOSTNAD
5990 – Andre personalkostnader 200 000
Sum LØNNSKOSTNAD 200 000
ANNEN DRIFTSKOSTNAD
6300 – Leie hall 70 000
6500 – Utstyr 100 000
6620 – Reparasjon og vedlikehold utstyr 1 000
6900 – Telefon 0
6910 – Internett 3 500
7000 – Drivstoff 1 000
7320 – Reklamekostnader 500
7420 – Gave fradragsberettiget 500
7710 – Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 10 000
7711 – Kick-off 0
7770 – Bank- og kortgebyrer 800
7771 – Gebyr vipps 700
7780 – Overgangsgebyr 1 000
7790 – Andre kostnader 2 000
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD 121 000
SUM DRIFTSKOSTNADER 873 500
Sum DRIFTSRESULTAT -69 000

TIL SAK 7:
ORGANISASJONSPLAN FOR LUND HÅNDBALLKLUBB
Vedtatt av årsmøtet den 25.mars 2019.
LUND HÅNDBALLKLUBB`s organisasjonskart er bestemt slik:

Styret og valgkomiteen er direkte underlagt, og rapporterer til klubbens årsmøte.
All sportslig virksomhet i klubben er organisert under styret. Denne virksomheten er organisert i 1 avdeling som rapporterer til styret. Dette er: Lagene
Det vil i det etterfølgende bli redegjort for organisasjonsenhetenes ledelse, oppgaver og myndighet.
Årsmøtet
Årsmøtet er Lund Håndballklubbs øverste organ. Alle klubbens medlemmer har adgang. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5, § 2-6 og § 2-7.
Årsmøtets oppgaver er angitt i § 12 i Lund Håndballklubbs lov. Loven inneholder også bestemmelser om innkalling til årsmøtet (§ 10), om stemmegivning på årsmøtet (§13) og avvikling av ekstraordinært årsmøte (§ 14).
Valgkomiteen
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer. Komiteen har 1 varamedlem. Dens oppgave er å foreslå navn på alle tillitsvalgte som skal velges av årsmøtet.
Styret
Klubben ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av følgende medlemmer:
Leder
Nestleder
5-7 styremedlemmer
1 varamedlem.
Styreleder og et styremedlem har signaturrett.
Øvrige oppgaver er angitt i § 15 i Lund Håndballklubbs lov.
Styret skal holde møte minst 1 gang i måneden.
Miljøkomiteen
Miljøkomiteen består av 3 medlemmer. Styret i Lund Håndballklubb oppnevner medlemmene.
Miljøkomiteens oppgave er å ivareta og å utvikle et godt miljø i Lund Håndballklubb, for derigjennom å styrke samholdet innad i organisasjonen, bedre omdømme utad og forsterke inntrykket av klubben som kultur bygger.
Styret kan vedta nærmere retningslinjer for komiteens virksomhet.

Lagene:
Lagene omfatter virksomheten i hele den sportslige delen av Lund Håndballklubb.
Oversikt over verv som skal velges eller godkjennes på årsmøtet:
a. Valg av leder, nestleder, 5-7 styremedlemmer og 1 varamedlem til styret.
b. Valg av revisor.
c. Godkjenning av idrettsklubbens medlemmer i miljøkomiteen.
d. Valg av valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 vara medlem.
e. Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Nærmere bestemmelser om dette er gitt i § 7 i Lund Håndballklubbs lov.

Funksjonstid:
-Alle ledere i styrer og komiteer velges for 1 år.
-Alle styre- og komitemedlemmer velges for 2 år.
-Varamedlemmer velges for 1 år.
-Oppnevnte medlemmer i henhold til punktene b og e gis en funksjonstid på 1 år.

TIL SAK 8: VALGKOMITEENS INNSTILLING:
Leder: Ole Petter Mortensen Gjenvalg 1 år Nestleder: Kjell Hugo Eliassen Ikke på valg Kasserer: Lynn Anette Damsgaard Telstø Gjenvalg 2 år Sekretær: Anne Elisabeth Tokmak Ikke på valg Styremedlem: Erik Tønnesen Ny 2 år Styremedlem: Mona Linn Brackenridge Gjenvalg 2 år Styremedlem: Dag Andersen Gjenvalg 2 år
Varamedlem: Christine Ruud Fjellheim Gjenvalg 1 år
Styrets innstilling til valgkomite: Leder: Morten Yngvar Olsen Gjenvalg 1 år Medlem: Trine Ose Gjenvalg 2 år Medlem: Astri Ruud Gjenvalg 2 år Varamedlem: Lars Eric Johansson Gjenvalg 1 år
Valg av Revisor: Atle Tjelflåt Gjenvalg 1 år

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s