Treningsstopp til 18. januar!

I lys av dagens pressekonferanse der regjerningen ber om at:
«Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter»
blir det treningstopp for alle Lund Håndballklubbs lag til denne datoen eller til nye retningslinjer foreligger.
Mvh. Styret

Oppdatering Covid-19 fra Region SørVest

Til alle klubber i Region SørVest!

Informasjon om kampaktivitet i Region SørVest Torsdag 05.11.20, vedtok Norges håndballforbund å fryse all kampaktivitet for breddehåndballen fra 6.11 til og med tirsdag 10.11.Norges håndballforbund ønsker å være tydelige på at vi, sammen med klubbene våre, skal vise nødvendig ansvarlighet i denne svært krevende situasjonen.
Samtidig er det viktig å balansere dette med å opprettholde grunnleggende håndballaktivitet for barn og unge innenfor myndighetens retningslinjer.Vi ser at det er lokale forskjeller i både smitteutbrudd og smittevernstiltak i de ulike kommunene. Klubbene må selv sette seg inn i de lokale restriksjonene i sin kommune, og vurdere hva de føler seg trygge på å gjennomføre. Dersom andre lag ikke ønsker å delta på et arrangement, etter vurderinger gjort i samarbeid med klubbleder, skal arrangøren informeres i tillegg NHF Region SørVest.

Regjeringen la den 5. november frem nye nasjonale smittevernstiltak.
Region SørVest ønsker å holde mest mulig kampaktivitet i gang og har derfor gjort noen tiltak for at vi kan holde oss innenfor de gjeldende smittevernreglene. Mange er bekymret for situasjonen vi er i, noe som er veldig forståelig. Vi må likevel ha tillit til at de lokale og sentrale helsemyndighetene gjør de nødvendige vurderinger når det gjelder gjennomføring av aktivitet.Fysisk aktivitet er viktig for barn og unge. Det er også årsaken til at myndigheten har gitt oss en dispensasjon fra 1-meters regelen. På lik linje med at vi har et ansvar for å følge de til enhver tid gjeldende smittevernreglene, har vi også et ansvar for å gjennomføre den aktiviteten vi er satt til å gjøre.

Følgende vil gjelde for perioden frem til og med 29.november:
Intersport 4’er håndball 6, 7 og 8 år- Intersport 4’er håndball avlyses t.o.m. 29.11 på bakgrunn av nasjonale smittevernstiltak om en begrensning på 50 personer på arrangement.

Aktivitetsserie Jenter/Gutter 9 år- Aktivitetsserien for 9-åringene avlyses t.o.m. 29.11 på bakgrunn av nasjonale smittevernstiltak om en begrensning på 50 personer på arrangement.

Aktivitetsserien Jenter/Gutter 10 år og Jenter/Gutter 11 år– Vi ønsker å holde kampaktiviteten i gang i disse klassene.For å imøtekomme smittevernstiltakene reduseres det fra 2 til 1 kamp per lag per arrangement i Aktivitetsserien for 10- og 11-åringene.- Vi setter av 60 minutter til hver kamp, slik at de nødvendige smittevernstiltak skal kunne overholdes. I oddetallspuljer spiller hjemmelaget 2 kamper for at kampoppsettet skal gå opp.- Nytt kampoppsett for førstkommende helg vil bli offentliggjort innen onsdag 11.11. Nytt kampoppsett for de to påfølgende helgene vil bli offentliggjort fortløpende.

12-årklassen til Juniorserien– Kampene i 12-årsklassen til Juniorserien. Dersom kamper må avlyses på grunn av koronarelaterte årsaker, kan kampene omberammes kostnadsfritt. Lagene blir da enige om nytt kamptidspunkt og søker omberamming i TurneringsAdmin på vanlig måte. Årsaken til omberammingen må presiseres i kommentarfeltet.

Lag som skal spille kamper i Regionserien på tvers av fylkesgrensene– Klubber som har lag som skal spille kamper på tvers av fylkesgrensene, vil motta e-post med nærmere informasjon.

Kamper i 12-årsklassen – Juniorserien som ble utsatt i tidsperioden 06.11-10.11
Vi ber lagene bli enige om nytt kamptidspunkt for de kampene som ble utsatt i perioden 06.11-10.11, med unntak av reisekamper på tvers av fylkesgrensene. (Disse vil regionen sette opp med nytt tidspunkt.) Når lagene er enige om nytt kamptidspunkt søker et av lagene omberamming i TurneringsAdmin.

Kurs og samlinger– All fysisk aktivitet avlyses t.o.m. 29.11. dags dato ingen begrensning på kampavvikling. Disse kampene går derfor somfølger nasjonale føringer og har per normalt.

https://www.handball.no/regioner/region-sorvest/nyheter/2020/11/informasjon-om-kampaktivitet-i-region-sorvest/

Oppstart 1. klasse!

Lund Håndballklubb starter opp med trening/idrettslek for 1.klasse.

Møt opp i Starthallen på tirsdager kl. 16.00 – 17.00
Jentene kan gå rett fra SFO, og vil bli fulgt over til Starthallen
Første trening blir tirsdag 1. september
Etter første trening blir det is og brus til spillerne

Dette er et aktivitetstilbud og alle er hjertelig velkommen.

Vi tar selvfølgelig hensyn til Covid19, og tar forhåndsregler for dette.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt med:

Ole Petter Mortensen, 97121890 eller Erik Tønnesen, 40406585

Hjemmeside https://lundhandball.no

Velkommen til Lund Håndballklubb!

Styret

Retningslinjer….

Det er veldig hyggelig å se at så mange av lagene våre nå er i gang igjen med treninger.  Dessverre så slipper ikke koronaspøkelset helt taket, og det gjør at vi fremover må ha noen retningslinjer vi må følge:

Merk at reglene og retningslinjene kan endres på kort varsel og det anbefales at dere holder dere oppdatert på:

https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/

Alle som er tilstede i forbindelse med trening må registreres, også foreldre eller oppmenn og lignende. Dette kan gjøres i kommentarfeltet på det enkelte arrangement på Spond.

Når det gjelder kampavvikling er det jo en liten stund til vi skal i gang. Styret jobber med dette og avventer ytterligere informasjon fra håndballforbundet. Vi vil komme tilbake til dette før serien starter.

 • Det anbefales at antallet personer som deltar på en kamp/trening holdes på et minimum  (foreldre bes vente utenfor hallen)
 • Alle lag registrere spillere og trenere i Spond e.l, (pga. Smittesporing)
 • Lagene SKAL være ute av hallen når treningen er over og neste lag skal begynne. Husk å sette av nok tid til at jentene kommer ut før neste gruppe kommer inn
 • Starthallen skal holdes låst mens vi trener, slik at ingen uvedkommende slipper inn.
 • Kontakt Ole P for nøkkel
 • Husk å ta med håndsprit!
 • Trener for siste trening har ansvar for å sjekke at alle dører til hallen er låst når vi forlater den
 • Det er ikke tillatt å bruke garderober

Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten samtidig som man kan holde minst 1 meters avstand innen hver gruppe. Dette innebærer også at aktiviteten organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel. Det er åpnet for at en kan spille kamper/turneringer mot andre klubber/lag innenfor den enkelte region. Registrere spillere og trenere i Spond e.l (pga. Smittesporing)  

 • Alle personer på trening skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt for mulig smittesporing

48-timers/2dagers regelen.
«Barn og unge under 20 år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt og således delta i flere grupper per uke; for eksempel håndball en dag, fotball en annen dag og svømming en tredje dag. For å begrense antall nære kontakter og således redusere risiko for smitte, bør det vurderes å begrense antall aktiviteter per utøver dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme idrett også begrenses.»

– Dette betyr at regelen om at det må gå minst to dager uten aktivitet dersom man skal bytte gruppe i er borte

Håndballens retningslinjer:

 1. Håndballens retningslinjer er et tillegg til, og ikke erstatning for, retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Gruppestørrelsen for trening er anbefalt til maksimalt 20 personer for alle håndballspillerne våre. Det gjelder både innendørs og utendørs. Flere slike grupper på maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene.
 2. Kun friske personer skal delta på trening.
 3. Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Vask hendene i lunket vann med såpe i minst 20 sekunder.
  a) Der håndvask ikke er mulig, kan alkoholbasert desinfeksjon være et godt alternativ, men dette er lite effektivt ved synlige skitne hender eller dersom hendene er våte
  b) Desinfeksjonsmidler skal alltid være tilgjengelig i hallen
 4. For spillere til og med 19 år gjelder:
  a) Treningene kan foregå med fysisk kontakt mellom utøverne
  b) Husk en meter mellom deltakerne både før og etter trening og i pauser/opphold i treningen
  c) Det er adgang til å spille kamper mot andre klubber/lag innenfor regionen
 5. For spillere fra og med 20 år gjelder fortsatt én-metersregelen før, under og etter trening.
 6. Når det byttes deltakere i gruppen skal det være minst to dager mellom treningene, f.eks. etter en helg (OBS! Helsedirektoratet har 13. august endret den overordnede veilederen. «48-timersregelen» er nå fjernet. Håndballens retningslinjer, pkt 6, gjelder følgelig ikke fra 13. august)
 7. Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt bør unngås.
 8. Deltakerne bør ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles ball og utstyr.
 9. For fellesutstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt, kan det vurderes om det er behov for renhold. Baller trenger ikke renhold utover normal praksis. Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyr vil risikoen for indirekte smitte være svært lav.
  Man kan bruke felles klister/klisterfjerner, hvis god håndhygiene praktiseres.
 10. Alle har hver sin flaske.
 11. Spiller og foreldre skal informeres grundig om smittevernregler generelt og håndballens retningslinjer spesielt.

Tips for gjennomføring av trening i hall:

 • Start treningene til ulike tider, slik at ikke alle flater starter til samme tid, da det vil skape fare for kø ut og inn av hallen
 • For trening i hall med én flate: Gi tid mellom treningene til å komme ut og inn av hallen uten trengsel
 • Merk gjerne opp én meters mellomrom i utsatte områder. Del gjerne opp områder der bagger o.l. blir liggende. Hver spiller har dermed ett område til sine ting
 • Det er viktig at det er nok trenere/voksne til stede for å kunne overholde smitteverntiltakene. Her vil det variere på bakgrunn av alder på gruppene
 • Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen
 • Oppmøte og avslutningstider må overholdes
 • Gruppene pr. uke bør være med faste deltakere og fortrinnsvis deltakere fra samme område/skolekrets
 • Det anbefales ikke å bruke kollektivtransport. Er det en nødvendighet, bør gruppene deles i forhold til slike ting (område/skolekrets)

 

Klubb og trener må presisere at syke personer blir hjemme, også de med milde luftveisinfeksjoner. Det samme gjelder personer i karantene eller isolasjon. Du kan delta i trening igjen når du har vært symptomfri i minst 24 timer. Personer som møter opp med symptomer skal bortvises fra treningen.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/sjekkliste-for-godt-smittevern
Styret Lund HK